آیا فیلتر هنزا می تواند باعث کاهش دمای روغن گردد؟

یکی از مزایای مهم بکارگیری فیلتر هنزا کاهش دمای روغن عبوری از آن است. این مزیت حاصل طراحی خاص بدنه فیلتر و استفاده از آلیاژ ویژه ایی از آلومینیوم در ساخت آن می باشد. اصولا کاهش دمای روغن افزایش طول عمر کاری آن را به علت کند شدن روند اکسیداسیون و نیتراسیون به همراه دارد.