با توجه به مصرف شدن افزودنی های روغن، چگونه این افزودنی ها پس از نصب فیلتر هنزا جبران می گردد؟

تغییرات شیمیایی و فیزیکی روغن روند مصرف و کاهش افزودنی های روغن را تسریع می نماید. بعنوان مثال تولید ترکیبات اسیدی باعث مصرف و کاهش نوعی از افزودنی های روغن که وظیفه خنثی سازی این ترکیبات را دارد می گردد. با بکارگیری فیلتر هنزا وضعیت شیمیایی و فیزیکی روغن تثبیت شده و یا با آهنگی کند شروع به تغییر می نماید  به عنوان مثال با توجه به حذف خوشه های گوگردی و جذب آب توسط کارتریج فیلتر، سرعت تولید ترکیبات شیمیایی اسیدی کاهش چشمگیری می یابد لذا افزودنی خاص روغن که وظیفه خنثی سازی ترکیبات اسیدی را دارد با نرخ بسیار کمتری مصرف شده و کاهش می یابد. از طرف دیگر تمامی موتورهای احتراق داخلی سالم که دارای عیوب روغن ریزی و یا روغن سوزی نباشند در زمان کارکرد دارای مقدار جزئی مصرف و تبخیر روغن می باشد که این روغن مصرف شده برای زمان های کارکرد طولانی نیاز به جبران سازی و به اصطلاح سریز نمودن را دارد لذا آن بخش از افزودنی های روغن مصرف شده، بدین طریق و با افزودن سرریز روغن جبران می گردد. موید این مطلب ، مقایسه آنالیز روغن ، قبل و بعد از سرریز روغن میباشد