قابلیت های فیلتر هنزا

  • جذب و حذف آب از روغن
  • جذب و حذف ذرات آلاینده و ساینده با ابعاد یک دهم میکرومتر
  • جذب و حذف ذرات خوشه شده در روغن
  • کاهش دمای روغن عبوری از فیلتر متناسب با سایز فیلتر و دمای محیط تا 30 درجه سانتی گراد
  • نصب سریع و راحت بدون اعمال تغییرات ویژه روی موتور