مزایای حاصل از بکارگیری

  • کاهش قابل توجه مصرف روغن و هزینه­‌های مربوط به آن
  • افزایش طول عمر کاری موتور و نیاز به تعمیرات کمتر و کاهش هزینه­های مربوط به تعمیرات

.

  • کاهش زمان خواب ماشین­‌آلات به علت نیاز کمتر به تعمیرات و افزایش راندمان اقتصادی
  • کاهش زمان خواب ماشین­‌آلات به منظور تعویض روغن
  • کاهش قابل توجه تاثیرات سوء زیست محیطی ناشی از روغن مستعمل به علت کاهش نیاز به تعویض
  • کاهش قابل توجه خروج ارز از کشور به منظور خرید افزودنیهای روغن و افزایش قابلیت­های صادراتی روغن