اتوبوس رانی اصفهان

نمونه های اولیه فیلتر بای پس از سال 1384  بر روی اتوبوس های بنز 457 اتوبوسرانی اصفهان نصب گردید و تا سال 1398 تعداد اتوبوس های مجهز به هنزا فیلتر به بیش از 430 دستگاه افزایش یافت. این فیلتر بر روی انواع اتوبوس های بنز، اسکانیا و رنو نصب گردیده اند.

اتوبوس رنو

اتوبوس رنو

اتوبوس با موتور کومینز

اتوبوس با موتور کومینز

اتوبوس بنز 475

اتوبوس بنز 475

اتوبوس اسکانیا

اتوبوس اسکانیا