آزمایش های مهم ارزیابی ذرات آلاینده و ساینده جهت بررسی وضعیت موتور چه هستند؟

برخی از آزمایش های با اهمیت جهت  بررسی وضعیت موتور به قرا ر زیر هستند:

آناليز اسپكتروسكوپي (طيف تابشي اتمي):

به کمک تکنیک اسپكتروسكوپی مي توان اکثریت عناصر فلزي و غير فلزي موجود در روغن را برحسب PPM   اندازه گیری نمود.

با اطلاع از ميزان عناصر فرسايشی موجود در روغن، میتوان روند فرسایش قطعات موتور از قبيل: رينگ ، پيستون، سيلندر، ياتاقانها و … ، سيستم هاي انتقال قدرت ، گيربكس، ديفرانسيل،  سيستم هاي هيدروليك و… را مشخص كرد و قبل از اينكه به دستگاه آسيب كلي وارد آيد تصميم لازم در رابطه با پیشگیری و یا تعمير را اتخاذ نمود.

بطور مثال: وجود مقدار زياد عنصر كرم (Cr) در روغن هیدرولیک مي تواند نشان دهنده خط افتادن روي رادهاي هيدروليك يا سايش اسپول باشد.

انجام آزمايش اسپکتروسکپی در برنامه هاي آناليز روغن، به منظور كنترل كيفيت روغن و آناليز عناصر فرسايشي و شناسائی عناصر آلاینده در درون روغن الزامی است .

 شمارش ذرات درشت آهنی PQ:

با توجه به اهميت فلز آهن در تركيب ساختاري اكثريت قطعات ماشين آلات، طبيعتا روشهاي تست متنوعي براي تشخيص و اندازه گيري ذرات فرسايشي آهني آزاد در روغنها ابداع شده است.

تكنيك PQ نيز در واقع به عنوان يك روش براي اندازه گيري ميزان ذرات فرسايشي آهني آزاد در نمونه هاي روغن بکار برده می شود. این تکنیک بیشتر برای اندازه گیری ذرات فرسایشی با خاصیت آهنربائی (آهنی آزاد) در روغن می باشد.

فروگرافي مستقيم ( Direct  Reading  Ferrography ) :

اين آزمايش بعنوان يك تست تكميلي براي اسپكتروسكوپ فقط براي دستگاه ها و تجهيزات خاص استفاده  مي شود و مقادير به دست آمده پيوسته با نتایج اسپكتروسكوپ  جهت تحليل مقایسه مي شوند. در این تست، ذرات فلزي آهنربائی به خصوص آهن در دو محدوده: بالاي ۵ ميكرون و زير ۵ ميكرون مورد اندازه گيري قرار مي گيرند.

فروگرافي مشاهداتي (Analytical Ferrography):

اين روش براي مطالعه ذرات فرسايشي موجود در نمونه روغن دستگاهها و تجهيزات ( نظير : موتورهاي سنگين ، هواپيما ، سيستمهاي هيدروليك و … ) به كار گرفته ميشود. معمولا پس از اينكه از نتايج آزمايشهاي روتين وضعيت مشكوكي ملاحظه شود، از روش فروگرافي مشاهداتي استفاده مي گردد. دراين روش از نمونه روغن لا مل هاي مخصوص تهيه شده (فروگرام)، و بوسيله ميكروسكوپ ذرات مختلف موجود بر روي لام مشاهده و ارزیابی مي شود. با مطالعه ذرات از نظر ويژگيهاي مختلف مي توان به عوامل و محل توليد ذرات و چگونگي فرايند فرسايش پي برد .

شمارنده ذرات (Particle Counter):

بمنظور رعايت سطح تمیزی روغن، كد تميزي دستگاهها (بسته به حساسيت دستگاه) مورد ارزیابی قرار  می گیرد. برای شمارش تعداد ذرات جامد معلق در روغن، در دانه بنديهاي مختلف (بويژه روغن هاي هيدروليك وسوختها) از اين آزمايش استفاده مي شود و نتایج در قالب کدهای استاندارد  ISO و یا NAS  شناسائی، و شمارش ذرات از طریق ليزر انجام مي شود.