آیا امکان تصفیه روغن مستعمل یا کارکرده با این فیلتر وجود دارد؟

اصولا اساس کار و عملکرد مطلوب این فیلتر در هنگام کارکرد برخط یا آنلاین می باشد به این معنی که فیلتر هنزا در هنگام کارکرد روغن امکان تثبیت شرایط مطلوب روغن را دارد و پس از ایجاد تغییرات شیمیایی و فیزیکی روی روغن عملا استفاده کردن از فیلتر هنزا تنها می تواند ذرات آلاینده و ساینده روغن را حذف نماید و امکان بهبود شرایط شیمیایی تغییر یافته وجود نخواهد داشت. بعنوان مثال می توان به این صورت عنوان نمود که بکارگیری فیلتر هنزا در حین کارکرد روغن نقش واکسن را خواهد داشت که جلوگیری از ایجاد مشکل را می نماید اما در صورتی که تغییرات ایجاد گردید دیگر واکسیناسیون بی فایده بوده و نیاز به درمان وجود دارد که در این مقوله درمان عبارت است از تصفیه و احیا مجدد روغن مستعمل.