آیا برای نصب فیلتر تغییری در اجزای موتور خودرو صورت میگیرد؟

برای نصب فیلتر نیاز به اعمال تغییرات خاصی در موتور و اجزای آن نیست.

برای نصب ابتدا باید پوسته را به کمک پایه نگهدارنده آن که شامل خود پایه و متعلقات لازم جهت نصب آن است شامل مهره ها و واشرهای لازم نصب نمود. محل نصب مناسب محلی است که دارای نزدیک ترین فاصله به محل های خروجی و ورودی روغن به فیلتر بوده و دارای سوراخ های مناسب جهت اتصال پایه باشد. شلنگ های رابط، حتی الامکان باید از نزدیک بخش های پر حرارت موتور مانند منیفول اگزوز و یا اجزایی که جهت سرویس و نگهداری موتور بصورت مرتب و دوره ایی باز و بسته میشوند عبور ننماید.

شلنگ ورودی به فیلتر باید توسط اتصالات موجود در بسته بندی فیلتر به محل قرارگیری سوئیچ فشار روغن یا همان فشنگی روغن متصل گردد. البته در موتورهای سنگین معمولا تعدادی کورکن روی کانال روغن موتور موجود است که می توان از آنها نیز استفاده نمود.

خروجی روغن از فیلتر را نیز باید توسط اتصالات موجود در بسته بندی فیلتر به محل سرریز روغن یا کانال برگشت روغن و یا هر بخشی که دارای فشار پایین روغن بوده و می تواند بصورت موثر روغن فیلتر شده را به موتور بازگرداند متصل نمود