آیا سایز و مدل فیلتر هنزا ارتباط با حجم روغن دستگاه دارد؟

سایز یا مدل فیلتر مناسب برای دستگاه یا ماشین آلات مختلف، وابسته به حجم روغن موتور آنهاست که مطابق با جدول زیر تعیین می گردد. لازم به ذکر است که متناسب با شرایط کاری دستگاه و یا نیاز خاص کاربر نوع یا مدل فیلتر می تواند متفاوت باشد.

ردیف حجم روغن موتور مدل یا سایز فیلتر هنزا
1 تا 7 لیتر سایز 10
3 کمتر از 30 لیتر سایز 20
4 تا 100  لیتر سایز 30
ردیف حجم روغن هیدرولیک مدل یا سایز فیلتر هنزا
1 تا 100 لیتر سایز 10
2 کمتر از 300 لیتر سایز 20
3 کمتر از 500 لیتر سایز 30