آیا مدلی از فیلتر هنزا برای دستگاه هایی با حجم روغن زیاد مانند انواع ژنراتور وجود دارد؟

برای دستگاه و یا تجهیزاتی با حجم روغن بیش از صد لیتر، امکان اتصال موازی فیلتر هنزا وجود دارد. متناسب با حجم روغن دستگاه دو یا چند فیلتر با هم موازی می گردند. مثلا برای یک دستگاه با حجم روغن موتو 800 لیتر، 5 دستگاه فیلتر سایز 30 بصورت موازی نصب می شود. جهت نصب، متعلقات خاصی طراحی و ساخته می شود که امکان نصب فیلترها بر روی آن و اتصال به موتور فراهم می گردد.