آیا می توان خروجی فیلتر هنزا را مستقیم به کارتل وصل نمود؟

اتصالات و شلنگ خروجی از فیلتر را می توان بمنظور برگشت روغن به موتور از هر طریقی که امکان داشته و بتواند یک اتصال محکم و مطمئن را تامین نماید به موتور متصل نمود. تنها باید توجه داشت که مسیر برگشت نباید دارای فشار روغن بالا بوده و محل اتصال شلنگ برگشت روغن از سطح روغن موجود در آن محل بالاتر باشد. به این معنی که اگر شلنگ برگشت روغن به موتور قرار است مستقیم به کارتل روغن متصل گردد، باید به نقطه ایی متصل شود که از سطح روغن کارتل بالاتر باشد تا هنگام باز کردن اتصال، روغن به بیرون نریزد.