با توجه به اهمیت گرانروی یا چسبندگی روغن آیا در طول زمان میزان آن و خاصیت روانکاری روغن کاهش نمی یابد؟

تغییرات گرانروی روغن و یا به اصطلاح عامیانه چسبندگی روغن، حاصل تغییرات فیزیکی و شیمیایی روغن است. در صورتی که وضعیت مشخصه های روغن در بازه نرمال حفظ گردد، مقدار گرانروی و یا چسبندگی روغن در محدوده مجاز باقی می ماند. این وضعیت پس از نصب فیلتر هنزا و نگهداری صحیح آن و سرریز به موقع روغن ایجاد می گردد. نتایج متعدد آزمایش روغن دستگاه های مختلف موید این مطلب است.