با توجه به اینکه فیلتر هنزا قادر است ذرات آلاینده و ساینده با ابعاد تا یک دهم میکرومتر را از روغن حذف کند آیا مشکلی در مانیتورینگ وضعیت موتور در آنالیز و آزمایش روغن بوجود نمی آید؟

سوال متداولی که پس از نصب فیلترهای دقیق پیش می آید این است که با توجه به حذف اغلب ذرات آلاینده و ساینده با ابعاد فیزیکی کوچک و بزرگ، چگونه می توان مشکلات ناشی از خرابی تدریجی و یا دفعی مکانیزم های موتور را که نشانه های بروز آن در اندازه گیری ذرات ساییده شده و تحلیل آنالیز روغن قابل شناسایی است ارزیابی نمود؟

باید توجه داشت که ذرات حاصل از سایش قطعات موتور در طیف ابعادی وسیعی از چند نانومتر تا بیشتر از ده میکرو متر ایجاد می شوند و درصد وزنی ذرات ریزی که برای موتور مضر نبوده و کوچکتر از یک میکرومتر هستند به مراتب بیشتر از ذرات درشت تر هستند. لذا با توجه به اینکه در آنالیز روغن توسط آزمایشگاه ذرات آلاینده و ساینده با ابعاد چند ده نانومتر تا چند میکرومتر لحاظ می گردد از این رو با بررسی نرخ رشد ذرات در آنالیزهای متوالی امکان تشخیص وضعیت موتور وجود خواهد داشت.