فیلتر هنزا چه میزان آلودگی آب و سوخت را در موتور می تواند حذف نماید؟

در صورتی که موتور و یا دستگاهی که فیلتر هنزا بر روی آن نصب شده وضعیت سالمی داشته باشد و آب بصورت غیر عادی وارد موتور و روغن نگردد، این فیلتر قادر است متناسب با طول عمر کاری تعریف شده خود، تمام آب موجود در روغن بعلاوه بخش عمده ذرات آلاینده بزرگتر از یک میکرومتر را جذب نماید. باید توجه داشت بعلت تشابه ساختار پایه ایی روغن و سوخت، این فیلتر قادر به حذف آلودگی سوخت در روغن نیست.