قابلیت های فیلتر هنزا

  1. جذب و حذف آب از روغن
  2. جذب و حذف ذرات آلاینده و ساینده از ابعاد یک میکرومتر به بالا
  3. جذب و حذف ذرات خوشه شده (بهم چسبیده) در روغن
  4. کاهش دمای روغن عبوری از فیلتر متناسب با سایز فیلتر و دمای محیط
  5. نصب سریع و راحت بدون اعمال تغییرات ویژه روی موتور