میزان سر ریز روغن چقدر است؟

تمامی موتورهای احتراق داخلی سالم که دارای عیوب روغن ریزی و یا روغن سوزی نباشند در زمان کارکرد دارای مقدار جزئی مصرف و تبخیر روغن می باشد. هنگامی که با نصب فیلتر هنزا عمر کاری روغن افزایش می یابد لازم است که میزان روغن کم شده با کنترل و پایش جبران گردد با تجربیات حاصل از بکارگیری فیلتر هنزا بر روی انواع مختلفی از دستگاه ها و ماشین آلات، مقدار سرریز روغن در بازه های زمانی تعویض روغنی که پیش از نصب فیلتر هنزا انجام میشده حدود 8 تا 12 درصد از حجم روغن موتور می باشد. بعنوان مثال فرض نمایید حجم روغن موتور یک ماشین راهسازی 100 لیتر باشد و روغن این موتور پس از هر 125 ساعت کارکرد تعویض می گردد. پس از نصب فیلتر هنزا در صورتی که موتور سالم بوده و روغن سوزی یا روغن ریزی نداشته باشد در هر 125 ساعت کارکرد که زمان تعویض روغن موتور قبل از نصب فیلتر هنزا بوده نیاز به حدود 8 تا 12 لیتر سر ریز روغن می باشد. همچنین برای یک خودرو باری یا مسافربری سالم با حجم روغن 30 لیتر نیاز به حدود 3 لیتر سرریز روغن در هر 10000 کیلومتر پیمایش است.